Kontrolne liste

Obaveza izrade kontrolne liste propisana je odredbama člana 14. st. 1. i 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 

Kontrolna lista budžetski sistem

Kontrolna lista javne nabavke

Kontrolna lista javno-privatno partnerstvo i koncesije

Kontrolna lista maksimalna zarada u javnom sektoru

Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava

Kontrolna lista planiranje i izvršavanje budžeta za 2015.godinu

Kontrolna lista planiranje i izvršavanje budžeta za 2016.godinu

Kontrolna lista planiranje i izvršavanje budžeta za 2017.godinu

Kontrolna lista planiranje i izvršavanje budžeta za 2018.godinu

Kontrolna lista planiranje i izvršavanje budžeta za 2019.godinu

Kontrolna lista plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika

Kontrolna lista plate, naknade i druga primanja u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave, javnim službama i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Kontrolna lista privremeno umanjenje plata, odnosno zarada i drugih primanja

Kontrolna lista racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru i zabrana zapošljavanja