O nama

Pokrajinska vlada AP Vojvodine, na osnovu člana 32. tačka 11. i čl. 35. i 36. stav 2 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi (“Službeni list APV”, broj 37/14), a u vezi sa članom 85. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, broj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16), donela je ODLUKU O OSNIVANjU SLUŽBE ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nadležnost:

Služba je nadležna za sprovođenje inspekcijske kontrole nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • javnim preduzećima osnovanim od strane Autonomne pokrajine Vojvodine, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Autonomna pokrajina Vojvodina ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;
  • jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima osnovanim od strane jedinica lokalne samouprave, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinica lokalne samouprave ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda, u delu sredstava prenetih iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Funkcija:

Funkcija službe je inspekcijska kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine, organizacija, javnih preduzeća, privrednih društava, pravnih lica i drugih subjekata.