Контролне листе

Обавеза израде контролне листе прописана је одредбама члана 14. ст. 1. и 4. Закона о инспекцијском надзору.

 

Контролна листа буџетски систем

Контролна листа јавне набавке

Контролна листа јавно-приватно партнерство и концесије

Контролна листа максимална зарада у јавном сектору

Контролна листа материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава

Контролна листа планирање и извршавање буџета за 2015.годину

Контролна листа планирање и извршавање буџета за 2016.годину

Контролна листа планирање и извршавање буџета за 2017.годину

Контролна листа планирање и извршавање буџета за 2018.годину

Контролна листа планирање и извршавање буџета за 2019.годину

Контролна листа плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника

Контролна листа плате, накнаде и друга примања у државним органима, јединицама локалне самоуправе, јавним службама и организацијама обавезног социјалног осигурања

Контролна листа привремено умањење плата, односно зарада и других примања

Контролна листа рационализација броја запослених у јавном сектору и забрана запошљавања