О нама

Покрајинска влада АП Војводине, на основу члана 32. тачка 11. и чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези са чланом 85. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), донела је ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Надлежност:

Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над:

  • директним и индиректним корисницима буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине;
  • јавним предузећима основаним од стране Аутономне покрајине Војводине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Аутономна покрајина Војводина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета Аутономне покрајине Војводине;
  • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Аутономне покрајине Војводине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Аутономне покрајине Војводине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Функција:

Функција службе је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине, организација, јавних предузећа, привредних друштава, правних лица и других субјеката.